شماره ششم    دور دوم   جوزای 1387    ( جون 2008)

افغانستان
درشش و نيم سالی که گذشت

اگربخواهیم نظراجمالی براوضاع سیاسی جاری درکشور داشته باشیم نیازمندآنیم تا گذشته شش ونيم ساله امپریالیستهای امریکایی و رژیم پوشالی را درنظرگرفته و فعالیتهای دولت دست نشانده را با درنظرداشت حضورقوای نظامی اشغالگران امپریالیست وتعداد نظامیانی که برای اشغال کشورکمربسته وبه این وطن قدم نهاده اند بررسی نماییم آنگاه آینده ای که درپیش است را به بحث بگیریم

ادامه دارد .

ایجاد تحولات انقلابی در نیپال حق مسلم مردم آن کشور است

قرار است روز 22 حمل 1387 ( 10 اپریل 2008 ) در نیپال انتخابات مجلس موسسان صورت گیرد. مجلس موسسان وظیفه دارد نظام سیاسی آیندۀ نیپال را تعیین نماید و قانون اساسی جدید برای آن کشور به وجود بیاورد.           

ادامه دارد

هشت ثور 1387
تجلَيل
مراسم يا تحميق توده ها؟

بيايد با هم به پس منظر تاريخي هشت ثور بنگريم كه تجليل ازچنين روزي واقعا كاري است كه بايد صورت گيرد ويا اينكه اين تجليل روپوشي براي اغواي مردم و تحميق توده ها بخاطر تجاوز واشغال كشور و روي كارآمدن دولت دست نشانده ميباشد؟

آيا رويداد 7 ثور را می توان انقلاب ناميد؟
ی. م " منير"


     هر فلزی که جلا می دهد و برق می زند نبايد بجای طلا گرفته شود. انقلاب در يک جامعه از خود معنی و شرايط ايجاد خود را دارد. 

 

زنده باد روز جهانی کارگر

اول می روز جهانی کارگر را امسال در شرایطی تجلیل می کنیم که کارد به استخوان کارگران و زحمتکشان افغانستان رسیده است. در حالیکه قشر کوچکی از فئودال – سرمایه دار های دلال جا گرفته در رژیم دست نشانده و اربابان اشغالگر امپریالیست شان دار و ندار کشور و مردمان کشور را به چور و چپاول گرفته اند و به حساب ده ها میلیارد دالر دست بدست می چرخانند،                                 

          ادامه دارد

هشتم جوزای کابل
روزی که باید به تجلیل آن پرداخت
و
روزی که باید درتقویت نیروهای مبارزاتی کوشید

از  خيزش مردمي هشتم جوزاي سال1385 دوسال گذشت. در این روز به ابرقدرت جنايت كار و متجاوز امريكا و دست نشاندگانش درس عبرتي داده شد . در این روز نيروهاي سرمست امريكايي بي مهابا و دريك اقدام عمدي صدها نفر ازهموطنان ما را در مسير كوتل خيرخانه كابل درزير چين عراده جات شان به قتل رساندند و با عكس العمل شديد مردم  مواجه شدند .                                        

                  ادامه دارد

جنبش انقلابی جوانان افغانستان
صدای رساي جوانان آگاه كشور

جنبش انقلابی جوانان افغانستان نهاد ملی دموکراتیکی است که برای برپایی مقاومت ملی مردمی وانقلابی درمبارزه علیه اشغالگران و دست نشاندگان شان قدم به عرصه سیاست گذاشته است.

ادامه دارد

نامه رسیده

دوستان عزيز با عرض سلام و درود
متين هستم محصل سال سوم پوهنخي حقوق نامه اي دارم به هيات تحريرجنبش انقلابي جوانان افغانستان بدين شرح:

ادامه دارد

جواب به نامه

دوست عزیز سلام متقابل ما را نیزپذیرا شوید , درابتدا تشکر میکنیم ازینکه به ما نامه نوشتيد.
برای اینکه بحث بسیار به درازا کشیده نشود مستقیما روی جواب سوالاتتان میروی

ادامه دارد

عتصابات پردامنه معلمین
گامی که باید برداشت و براي تقویت آن کوشید

همه ساله برای اینکه معملین بتوانند یک جمع بندی کلی ازنکات مثبت ومنفی امورتعلیمی و تربیتی خود داشته باشند روزی را بنام روز معلم نام نهاده اند که درآن تمامی معلمین باید اشتراک نموده و برعلاوه اینکه دستاوردهای یکساله خویش را به معرض تبلیغ میگذراند خواسته های خویش را درآن مطرح بسازند

ادامه دارد

چپاول سرمايه هاي ملي توسط باندهاي مافيايي دولت خصوصي

آيا معادن افغانستان تنها به سرمايه داران خصوصي تعلق دارد؟ يا سرمايه هاي ملي است؟

روند خصوصي سازي درافغانستان اشغال شده برخلاف تمام موازين قانوني وحقوقي مروج درجهان از معادن ومنابع زيرزميني دست نخورده اين كشور كه ازقرنها توسط مردم حراست گرديده ودرراه حفظ آن جانهايشان را قربان كرده اند آغازگرديده است.

ادامه دارد

بخش ششم
سیر تکامل نفوذ امپریالیزم درافغانستان
تجاوز مستقیم امپریالیستها
و
بقدرت رساندن رژیم دست نشانده حامد کرزی

از زمانیکه افغانستان با این مرز ها ونام مشخص شده، به اشکال مستقیم وغیر مستقیم زیر سلطه  امپریالیزم بوده است . این سلطه بر حیات اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی واجتماعی  مردمان این خطه اعمال گردیده است. در طول این مدت نیروهای مرتجع و عقبگرا در تبانی با امپریالیستها به چور، چپاول وغارت مردم پرداخته و ستم واستثمار بيرحمانه بر توده ها اعمال نموده اند.

ادامه دارد