دور دوم شماره هشتم سنبله1387(ستمبر 2008)

دامنهء جنايات نيرو هاي اشغالگر روز بروز گسترده ميشود

روزگاري كه آزادي و استقلال كشور تهديد مي شد و افراسياب با خيل لشكریانش در آستانه حمله بر آرياناي باستان قرار داشت، روحيه ميهن پرستانه مردمان اين سرزمين در برابر آن قد بر افراشت.  آنگاهي بود كه حماسه سراي بزرگ، فردوسي به همه ندا ميكند:

ادامه دارد

گزارشی
از
بمباران هوائی قریه نوآباد – عزیزآباد
ولسوالی شیندند ولایت هرات

قریه نوآباد در قسمت جنوب غرب بازار عزیزآباد ولسوالی شیندند موقعیت داشته و اکثریت مردم این محل به دهقانی مصروف میباشند. تعداد زیادی از مردمان این قریه درمیدان هوائی شیندند به عنوان عسکر امنیتی و یا کارگر روز مزد  مصروف کار بوده و یکتعداد از جوانان آنها هم جهت کاریابی به بیرون از مرزهای افغانستان خصوصا به ایران مهاجر شده اند.

ادامه دارد

گزارشات تازه از شیندند

بعد از بمباران هوائی منطقه نو آباد – عزیز آباد شیندند، دولت دست نشانده جهت تسلیت مردم برای بازماندگان هر فرد کشته شده 3 لک افغانی کمک نقدی می فرستد و در عین حال چند موتر گندم نیز به منطقه ارسال می کند. اما شخصی بنام گل احمد فرزند لال محمد برادرحقیقی محمد رضا ( کسیکه ختم قرآن را بخاطر سالگره وفات تیمور به راه انداخته بود ) تمام پول را گرفته و به جیب شخصی اش زده و به مردم منطقه نرسانده است. همین شخص روز چهار شنبه 13 سنبله از یک اختطاف جان سالم بدر برده بود.

ادامه دارد

در تقبیح
بمباران هوایی جنایتکارانه زیر کوه شیندند

همه قدرت و توان مبارزاتی خویش را در مسیر برپائی و پیشبرد
مقاومت ملی مردمی وانقلابی برای طرد اشغالگران و سرنگونی رژیم پوشالی متمرکز نماییم!

واقعه دلخراش و جگر سوز بمباران هوائی زیرکوه شیندند، بار دیگر دل هزاران انسان ستمدیده را داغدار نمود. نیروهای اشغالگر ائتلاف بین المللی به رهبری امپریالیزم لجام گسیخته امریکا بار دیگر مردمان بیگناه زیرکوه شیندند را زیر بمباران جنایتکارانه خویش قراردادند و آنها را به ترک خانه هایشان از منطقه بخت آباد زیرکوه شیندند وادار کردن

ادامه دارد

بمباران هوائی قریه نوآباد – عزیزآباد ولسوالی شیندند را تقبیح کنید
و خشم و انزجارخودرادر مسیر برپائی و پیشبرد مقاومت ملی، مردمی و انقلابی

علیه اشغالگران امپریالیست و خائینین ملی و رژیم پوشالی سرتاسری سازیم

مردم ستمدیده کشور !
برای چندمین باراست که نیروهای متجاوز واشغالگرامپریالیستی به رهبری امپریالیزم لجام گسیخته امریکا مناطقی را از ولسوالی شیندند ولایت هرات مورد بمباران هوائی خودسرانه نیروهای خود قرارمیدهند. درجریان بمباران هوائی نیروهای یانکی تعداد زیادی ازهموطنان ما به خاک وخون کشیده شدند.

ادامه دارد

رهبران جهادی خاین درهمکاری با
  CIA
( سازمان جاسوسی ایالات متحده امریکا )

درینجا مختصرا روی اسناد ارائه شده سازمان جاسوسی استخباراتی ایالات متحده امریکا CIA (سیا) پیرامون همکاری این سازمان با رهبران اتحاد شمال در سال 2001 مکث می کنیم. تفصیل بیشتر این موضوع را میتوان در کتابی تحت نام " برای نخست در داخل " نوشته " گری شرون" یافت.     

ادامه دارد

جواب به نامه ها

فشای اختلاس 9,175,120 افغانی و جعل اسناد در وزارت مالیه رژِیم
و
افشای یکتعداد قاچاقچیان مواد مخدر با پستهای کلیدی دردولت دست نشاند

پیکار جوانان از همان آغاز کار نشراتی اش مرتبا یادآوری نموده است که فساد در درون دستگاه اداری رژِیم پوشالی بطور سرسام آوری بیداد می کند.

ادامه دارد