مرام نشراتي
پــيــكـارجــوانــان
نشریۀ عمومی جنبش انقلابي جوانان افغانستان


طوریکه همه میدانیم امپریالیستهای امریکایی با استفاده از حادثه یازدهم سپتمبر 2001 بمثابه روپوشی توانستند ائتلاف بین اللملی امپریالیستی و ارتجاعی وسیعی را برای حمله به افغانستان و حضور نظامی در کشور های آسیای میانه و پاکستان به وجود آورند.
نیروهای راکتی و هوائی امریکایی و انگلیسی با استفاده از مدرن ترین و مخرب ترین سلاح ها و تجهیزات نظامی، شامگاه هفتم اکتبر 2001 حملات سنگین شان را بالای افغانستان شروع کردند و
نیروهای چندین قدرت امپریالیستی دیگر نیز به این جنگ تجاوزکارانه پیوستند و سایرین خدمات لوجیستیکی و اطلاعاتی فراهم ساختند. چند کشور آسیای میانه و پاکستان، علاوه از آبهای بحیره عمان و خلیج، محل استقرار نیروهای مهاجم شده و بصورت پایگاه هایی برای حمله به افغانستان در آمدند.
پس از اشغال افغانستان، رژیم دست نشانده، تحت حمایت و نگهبانی دقیق و گسترده زمینی و هوایی اشغالگران امپریالیست، روز اول جدی 1380 ( 22 دسمبر 2001)  بر کرسی اقتدار در کابل نشانده شد تا همانند حکومت های پوشالی شاه شجاع و ببرک کارمل، صحنه آرای سیاسی کشور اشغال شده و پرده فریبی برای مردمان به انقیاد کشانده شده آن و همچنان جهانیان باشد. نیروی چندین ملیتی اشغالگر امپریالیستی تحت درفش فریبنده " سازمان ملل متحد" در انطباق با فیصله های جلسه خاینین ملی در بن، به نگهبانی از موجودیت رژیم دست نشانده و برای جلوگیری از برخوردهای نابود کننده باندهای متشکله آن با هم، در کابل گماشته شد.
بدین ترتیب تحت فشار فوق العاده و سنگین ائتلاف جهانی امپریالیستی و ارتجاعی و خیانت های چند جانبه مرتجعین، در شرایط بی رمقی سرسام آور ناشی از تحمل عوارض گوناگون یک دهه جنگ تجاوزکارانه سوسیال امپریالیستی و به دنبال آن یک دهه جنگ ارتجاعی داخلی و مصائب طبیعی، مستولی بر توده های مردم و ضعف مفرط قطب انقلابی و ملی در کشور، این سرزمین و مردمان همیشه مقاوم آن موقتا به زانو در آمدند و به انقیاد کشانده شدند.
واقعيت آن بود كه نقشه يورش بر افغانستان مدت ها قبل از حادثه يازده سپتامبر رويدست گرفته شده بود. امپرياليست هاي امريكايي بلا فاصله پس از حادثه يازده سپتامبر مسئوليت آنرا به دوش القاعده انداختند و آشكارا اعلام كردند كه " كارزار جهاني ضد تروريستي" اي را براه خواهند انداخت كه حمله بالاي افغانستان اولين معركه آن خواهد بود. آنها با جو سازي حول حادثه يازده سپتامبر توانستند يك ائتلاف وسيع جهاني امپرياليستي و ارتجاعي را براي حمله به افغانستان ايجاد كنند و روكش به اصطلاح قانوني"سازمان ملل متحد" را بدست آورند.
حتي دولت هاي روسيه و چين منفعت شان را در اين ديدند كه از حمله بالاي افغانستان حمايت نمايند. دولت هاي روسيه و چين از پان اسلاميزم القاعده و طالبان در افغانستان از لحاظ تاثير گزاري بالاي كشور هاي آسياي ميانه، چچين و سيكيانگ احساس خطر مي كردند و بر علاوه ميخواستند كه دستان شان براي سركوبگري در اين مناطق باز باشند. از اين جهت از حمله بالاي افغانستان كه در بدو امر طالبان و القاعده را نشانه مي گرفت، پشتيباني به عمل آوردند.
امپرياليست هاي امريكايي و متحدين شان تجاوز و اشغالگری امپریالیستی شان را تحت نام های "جنگ ضد تروریزم"، "مبارزه برای دموکراسی"، "احیا و باز سازی افغانستان"، "تامین حقوق زنان" و ... پیش می برند.  نيروهاي متجاوز و اشغالگر از همان روز اولي كه افغانستان را مورد تهاجم نظامي خود  قراردادند با وجودی که  نقشه هاي دقيق مراكزنظامي طالبان و القاعده را در اختيار داشتند، دست به قتل عام اهالي ملكي زده و هزاران تن آنها را كشته، زخمي و معيوب نمودند و ده ها هزار تن ديگر را آواره و بي خانمان ساختند. سلسله اين جنايات در طول مدت چند سال گذشته،‌ پيوسته، بي وقفه و درنقاط مختلف كشور ادامه يافته است.
آنچه که امروز برای افغانستان و مردمان افغانستان عمدتا مورد نیاز است، براه انداختن و پيشبرد موفقیت آمیز جنبش مقاومت ملي مردمي و انقلابي عليه اشغالگران و خاینين ملي در جهت كسب استقلال و آزادي ملي حقيقي است. براه انداختن و پيشبرد جنبش مقاومت ملي مردمي و انقلابي، با اهداف و شعارهاي مبارزاتي ملي مردمي و انقلابي و مبتني بر منافع و شركت فعالانه توده هاي مردم، مردمان ما را از سرگردانی و بی سر نوشتی نجات می دهد و راه رهايي حقيقي را به روي آنها مي گشايد.
"جـنبش انـقـلابـی جـوانـان"، که تشکیل آن حـاصـل تجارب مـبـارزاتی چند سـاله مـحـافل مـعـیـنـی از جوانان انقلابی
کشوراست، تعهد سپرده است که برای بسیج جوانان در مسیر برپائی جنبش انقلابی وسیع جوانان در چوکات مقاومت ملی، مردمی و انقلابی خلق های کشور، به کار و پیکار انقلابی پیگیر و مداوم بپردازد."جنبش انقلابی جوانان" قویا باورمند است که راه نجات کشور و مردمان کشور، منجمله جوانان، راه اخراج قهری قوت های اشغالگر امپریالیستی از کشور و سرنگونی جبری دست نشاندگان شان، از طریق برپائی وپیشبرد مقاومت ملی مردمی وانقلابی همه جانبه است. غیر از این، هیچ راه اساسی دیگری برای خروج کشور و مردمان کشور، منجمله جوانان، از بدبختی و فلاکت حول انگیزکنونی وجود ندارد. برپائی و پیشبرد موفقیت آمیز چنین مقاومتی در مسیر انقلاب ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی خلق های کشور، قبل از همه مستلزم تامین اصولی رهبری نیروی انقلابی پیشاهنگ بر کل جنبش مقاومت خلق های کشور، منجمله جوانان است.
" جنبش انقلابی جوانان " نقش رهبری کنند ه نیروی پیشاهنگ بر کل جنبش مقاومت توده ها، منجمله جوانان را به حیث یک اصل اساسی مبارزاتی اش پذیرفته است و بخاطر تحکیم هرچه بیشتر آن می رزمد.
برنامه سیاسی " جنبش انقلابی جوانان افغانستان "، برنامه انقلاب دموکراتیک نوین افغانستان است.  دو هدف بزرگ ذیل مضمون ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی انقلاب دموکراتیک نوین کشور را تشکیل می دهد:                                     
1 :  تامین استقلال افغانستان از طریق اخراج قوای اشغالگر و سرنگونی رژیم دست نشانده در مسیر سرنگونی کلی سلطه امپریالیزم بر کشور که در شرایط فعلی هدف عمده مبارزه را تشکیل می دهد و تمامی وظایف مبارزاتی دیگر باید در پیوند با آن و در تابعیت از آن پیش برده شود.
   2 :  سرنگونی حاکمیت نیمه فئودالیزم و بورژوازی کمپرادور و استقرار حاکمیت دموکراتیک توده های وسیع خلق های کشور، عمدتا دهقانان و در راس کارگران ، بر پایه پیشبرد انقلاب ارضی و مصادره سرمایه دلال .    
مرتبط با این دو هدف بزرگ، دو هدف مهم دیگر انقلاب دموکراتیک نوین عبارت اند از:                                                                           
 3  : سرنگونی شوونیزم ملی و برقراری تساوی میان ملیتهای مختلف کشور براساس قبول حق تعیین سرنوشت برای تمامی ملیتها.                 
4  :  سرنگونی شوونیزم مرد سالارانه فئودالی حاکم در جهت بر قراری تساوی میان مردان و زنان در تمامی امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.                                                                                  
مرتبط با اهداف بزرگ و مهم فوق، برقراری حاکمیت  سکولار مردمی یک هدف جدی انقلاب دموکراتیک نوین، محسوب می گردد
تبلیغ و ترویج در راه بر آورده ساختن الزامات و اهداف مبارزاتی فوق، در جهت ارتقای سطح فکری و آگاهی سیاسی جوانان، محور اساسی مرام نشراتی " پیکار جوانان "، به مثابه نشریۀ عمومی "جنبش انقلابی جوانان افغانستان" را تشکیل می دهد. یقینا بر آورده ساختن اصولی و پیگیر این وظیفه و مسئولیت مبارزاتی مستلزم همکاری مداوم و جدی رفقا و دوستان خواننده این نشریه است. ما با تعهد استوار بر مرام خویش و با باور محکم به همکاری رفقا و دوستان خواننده نشریه، انتشار "پیکار جوانان" را رویدست می گیریم.
به پیش در راه برپایی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی

 

زنده باد جنبش انقلابی جوانان افغانستان !