آزاده افغان

دختر افغان
غروب سرد خاموشت فروزان میشود یا نه
شب بیداد ظلت پرتو افشان میشود یا نه
تو همچون صخره ای با موج دشمن دشنه سائیدی
پریشان خاطرت آیا به دوران میشود یا نه؟
تو میدانی و من دانم و آن شبهای ظلمانی
همین دوران بی حاصل به جبران میشود یا نه
بهاران میرسد آخر، تو همچون غنچه امید
ببین آشفتگی هایت به سامان میشود یانه
بسان سرو لرزیدی ، مگر هرگز نگشتی خم
شهامت های والایت به دیوان میشود یا نه
وطن ویران ویران است ، ازین پس آستین
ازین آزاده کشور مشکل آسان میشود یا نه
کمر بربند و همت کن ، توان از خویشتن برگیر
تماشا کن گلستان شهر افغان میشود یا نه
مداوا این وطن از دست زیبای تو میخواهد
کوته دست غرض از ملک افغان میشود
الهی مامن ما را به لطف خویش ، حفظش کن
اجابت این دعای روزه داران میشود یا نه؟
ندای حق همین گوید ، برین قلب حزین من
نگر آخر گنهکاران به زندان میشود
یا نه؟