انگیزه زندگی

بود روشنی بخش روشنگران
بدانسان که روشنگر خاوران
به بالندگی جنبش بیکران
به هستی دهد تاب بالندگی
بر آرند از نای آتش به جان
بدنسان که مرغان آذر نهاد
ابر جنگل شعله جاودان
نوای شرر خیز جان آفرین
بود روشنی بخش روشنگران
بدانسان که روشنگر خاوران
به بالندگی جنبش بیکران
به هستی دهد تاب بالندگی
تب و تابم انگیزه زندگی است
دلم منبع نور و تابندگی است
به جای سخن ناله آتشین
برآورده اند روزگاری دراز
بود روشنی بخش روشنگران
بدانسان که روشنگر خاوران
به بالندگی جنبش بیکران
به هستی دهد تاب بالندگی
بجوشد چو خون در رگ زندگی
بدانسان که نیروی رزمندگی
به هر جان نو سوز بالندگی
به هر موج هستی دهدجان نو
بود روشنی بخش روشنگران
بدانسان که روشنگر خاوران
به بالندگی جنبش بیکران
به هستی دهد تاب بالندگی