با درد تو خر سندم

 

سرود 3

"پيمان وفا داري با مردم خود بندم"(2)
"باغيرنمي جوشم، با خصم نه پيوندم"
"با سوزتو همراهم، با درد تو خر سندم" (2)
"هردم بتواند يشم، بيگانه من ازخويشم" (2)
با درد تو خر سندم
"پيمان وفا داري با مردم خود بندم"
"باغيرنمي جوشم، با خصم نه پيوندم"
       "ميرقصم ومي جنگم، مي گريم ومي خندم"(2)
  "درسنگر ودر دفتر، در كوچه ودر بازار" (2)        
مي گريم ومي خندم
  "پيمان وفا داري با مردم خود بندم"
"باغيرنمي جوشم، با خصم نه پيوندم"
درآتش سوزانت، چون دانه اسپندم(2)
در عشق تومي سوزم، با سوز تو مي سازم(2)

     چون دانه اسپندم

"پيمان وفا داري با مردم خود بندم"
"باغيرنمي جوشم، با خصم نه پيوندم"
اي عشق من اي ميهن ! باشد بتوسوگندم
تا خون به رگم باشد، در راه توميريزم
"پيمان وفا داري با مردم خود بندم"
"باغيرنمي جوشم، با خصم نه پيوندم"
برمرگ ستم كيشان، مير قصم ومي خندم
من خصم زبون سازم، من گردسر اندازم
"پيمان وفا داري با مردم خود بندم"
"باغيرنمي جوشم، با خصم نه پيوندم"