درباره ما

مبارزات سیاسی در عرصه ملی – دموکراتیک نوین طی دو نیم سال (۲۲ حمل ۱۳۹۸ الی ۲۴ قوس ۱۴۰۰ خورشیدی) توانست نتیجۀ کنونی یعنی عبور از مرحله “طرح پیشنهادی ” به مرحله ” پلاتفورم تصویب شده” و از «کمیته مبارزه برای ایجاد هماهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان» به «کمیته اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی افغانستان» را به بار آورد.  

طرح پیش‌نهادی که از طرف “کمیتۀ مبارزه برای ایجاد هم‌آهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان” به تاریخ ۲۲ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی، برای تمامی نیروها و شخصیت‎های منسوب به جریان دموکراتیک نوین افغانستان در داخل کشور و هم‌چنان در خارج از کشور ارائه گردید، توانست با پاسخ مثبت نیروها و شخصیت های از قبل فعال و دارای مواضع دموکراتیک نوین همراه گردد.

پس از تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ خورشیدی ( ۱۵ آگست ۲۰۲۱ م. ) که تحولات سیاسی در کشور رونما گردید و رژیم دست نشانده یانکی ها به صورت تعجب آور و غیر مترقبه طبق خواست و نیاز اشغالگران امریکائی سقوط نمود و مردمان کشور شاهد به قدرت رسیدن دوباره طالبان توسط اشغال‌گران امریکایی بودند، لذا طرح پیشنهادی دوباره برای تعدیل و بازنگری مجدد به سطوح متفاوت و به دسترس تعداد زیادی از نیروهای ملی مترقی و دموکراتیک نوین در داخل و خارج از کشور قرار گرفت و اینبار با پاسخ مثبت طیف وسیع‌تر نیروها و شخصیت های انقلابی و دارای مواضع دموکراتیک نوین مواجه گردید و نظریات شان در اخیر ماه عقرب ۱۴۰۰ ، جمع آوری و تدوین شد.

خوشبختانه بخش های مختلف نیروهای ملی – دموکرات انقلابی و افراد و اشخاص منفرد انقلابی افغانستان با ارائه این طرح علاقمندی نشان داده‌اند و برعلاوۀ رفقای شامل در “کمیته مبارزه برای ایجاد هماهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان”، نظریات و پیشنهادات شان را به ما ارائه نموده‌اند؛ که عبارتند از: عناصر ملی – دموکرات انقلابی مقیم کشورهای مختلف اروپائی که بعضی‌هایشان در سابق خود را منسوب به جریان دموکراتیک نوین می دانستند، عناصر ملی – دموکرات انقلابی همکار با رفقای داخل کشور در واحدهای مختلف، عناصر مختلف ملی – دموکرات انقلابی مقیم در کشورهای پاکستان و ایران و سایر هواداران ملی – دموکرات انقلابی که فعلا به نحوی در داخل و خارج افغانستان فعال می باشند. 

ما اعلام می‌داریم که فضای دموکراتیک نوین مباحثه و هم‌کاری‌های عملی مبارزاتی امر ایجاد هم‌آهنگی، اتحاد و انسجام نیروها و شخصیت‌های ملی – دموکراتیک انقلابی را به پیش سوق داده و به فرجام اصولی سازنده و مؤفقانه فعلی رسانده است و شوربختانه  از مرحلۀ “طرح پیشنهادی کمیته مبارزه برای ایجاد هماهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان” به مرحلۀ “پلاتفورم” تصویب شدۀ ” کمیته اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی افغانستان” گام گذاشته است تا بتوانیم همه با هم برای تعمیق و گسترش هرچه بیشتر هم آهنگی ها و اتحاد بیشتر میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین، نیروهای ملی – دموکرات انقلابی و افراد و اشخاص منفرد انقلابی افغانستان در داخل و خارج از کشور کار و پیکار نماییم.

« کمیته اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی افغانستان» از عناصر ملی – دموکراتیک نوین انقلابی ذیل تشکیل گردیده است:

  • کمیته مبارزه برای ایجاد هماهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان
  • عناصر ملی – دموکرات انقلابی مقیم کشورهای مختلف اروپائی
  • عناصر ملی – دموکرات انقلابی همکار با رفقای داخل کشور در واحدهای مختلف
  • عناصر مختلف ملی – دموکرات انقلابی مقیم در کشور پاکستان
  • عناصر مختلف ملی – دموکرات انقلابی مقیم در کشور ایران
  • هواداران ملی – دموکرات انقلابی داخل و خارج افغانستان
  • هسته کارگری مبارز افغانستان
  • دسته هشت مارچ زنان افغانستان
  • جنبش انقلابی جوانان افغانستان

 وبسایت کنونی ما نیز مربوط به «کمیته اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی افغانستان» می باشد.

تاریخچه مختصر کمیته مبارزه برای ایجاد هم‌آهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان:

کمیته مبارزه برای ایجاد هم‌آهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان به تاریخ ۲۲ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی طرح پیشنهادی را به سطح ملی دموکراتیک نوین ارائه نمود که به گرمی مورد استقبال قرار گرفت و در جریان سال اول ارائه طرح پیشنهادی با ادغام تشکیلاتی « جنبش انقلابی جوانان افغانستان» ، « دسته هشت مارچ زنان افغانستان» و « هسته کارگری مبارز افغانستان» همراه گردید.

جنبش انقلابی جوانان افغانستان وبسایت رسمی خویش را در اختیار هر چهار نهاد ملی – دموکراتیک نوین قرار داد.

«کمیته مبارزه برای ایجاد هماهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان» مبارزات مشترک خویش را بخاطر ایجاد هم آهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان یکی از وظایف تخطی ناپذیر خود برشمرد و به فرجام پیروزمند آن در 24 قوس 1400 خورشیدی به سطح « کمیته اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی افغانستان» رساند.

تاریخچه مختصر هسته کارگری مبارز افغانستان:

در یازدهم ثور ۱۳۸۸ هسته کارگری مبارز افغانستان که یک نهاد ملی دموکراتیک نوین بود بر محور مبارزات کارگری دور دوم فعالیت هایشان را آغاز نمودند و با برآمد یک اطلاعیه رسمی یک صفحه ای بعنوان پلاتفرم مبارزاتی شان درفش مبارزاتی را علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده شان به اهتزار در آوردند و فعالیت هایشان بر محور مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده ادامه یافت.

تاریخچه مختصر دستۀ هشت مارچ زنان افغانستان:

دسته هشت مارچ زنان افغانستان در سال ۱۳۷۹ تشکیل گردید و بر محور مبارزه علیه حاکمیت تئوکراتیک طالبان درفش مبارزاتی را علم نمود که مبارزات شان در پیوند مبارزاتی با جنبش انقلابی جوانان افغانستان گره خورد و پس از اشغال افغانستان در ۷ اکتوبر ۲۰۰۱ میلادی توسط اشغالگران امپریالیست، مبارزات زنان نیز بر محور مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده شان ادامه یافت. بیانیه دسته هشت مارچ زنان افغانستان در سال ۲۰۰۹ ( ۱۳۸۸ خورشیدی) به تصویب این نهاد رسید.

تاریخچه مختصر جنبش انقلابی جوانان افغانستان:

جنبش انقلابي جوانان افغانستان یک نهاد سياسي ملی – دموكراتيك است و براي بيرون راندن نيروهاي اشغالگر وسرنگونی رژیم دست نشانده در راستای انقلاب ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی ميرزمد . ” اعلامیه جنبش انقلابی جوانان افغانستان ” پلاتفرم سیاسی تصویب شده این نهاد است.

فعالیت های جنبش انقلابی جوانان افغانستان تقریبا به سال ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ خورشیدی) در زمان حاکمیت طالبان ، آغاز گردید . شروع این فعالیت ها نتیجه وحدت دو گروپ از جوانان مبارز به نام های ” اتحادیه انقلابی متعلمین و محصلین افغانستان ” و ” اتحاد جوانان مبارز ” بود . این دو گروپ برای مدت چند سال فعالیت های مبارزاتی شان را بصورت جداگانه و مستقل از هم پیش می بردند و پس از آنکه روی ” اعلامیه جنبش انقلابی جوانان افغانستان ” به توافق رسیدند با هم وحدت نمودند و پس از آن فعالیت های مبارزاتی شان را در چوکات جنبش انقلابی جوانان افغانستان پیش بردند . پس از تجاوز امپریالیست ها به افغانستان و رویکار آمدن رژیم دست نشانده کرزی ، ضرورت تعدیل و اصلاح در ” اعلامیه جنبش انقلابی جوانان افغانستان ” و زمینه های مساعد بیشتری برای رشد و گسترش این جنبش به وجود امد تبادل نظر و جر و بحث در مورد تعدیلات و اصلاحات ضروری در اعلامیه جنبش تا ماه اسد سال ۱۳۸۴ دوام نمود . در روز ۲۸ اسد سال ۱۳۸۴ ، به مناسبت تجلیل از سالگرد استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس ، جنبش انقلابی جوانان افغانستان ، یک گرد همائی توده یی تشکیل داد که چند صد نفر در آن شرکت کردند . در این گرد همایی طرح اولیه اعلامیه جنبش انقلابی جوانان افغانستان بصورت جدید ، پس از ایجاد تعدیلات و اصلاحاتی در اعلامیه قبلی ، ارائه گردید . این طرح جدید در طی چندین ماه در میان جوانانی که قبلا منسوب به این جنبش بودند و همچنان سائر جوانانی که روحیه ملی – دموکراتیک داشتند ، در داخل و خارج از کشور و در مناطق مختلف ، مورد جرو بحث و نظر خواهی قرار گرفت و سر انجام در ماه دلو سال ۱۳۸۴ ، پس از جمعبندی عمومی نظرات و پیشنهادات مطرح شده در نظر خواهی عمومی توسط کمیته مسئول، به مثابه پلاتفرم سیاسی جنبش انقلابی جوانان افغانستان به تصویب رسید.

+دریافت فایل