توطئه امپریالیستی و سرکوب زنان افغان زیر نام بد حجابی

دریافت PDF       دریافت Word علیه بیدادگری و خشونت جنسیتی سبعانۀ امارت اسلامی طالبان به پا خیزید وضعیت زنان در افغانستان در ظرف 28 ماه گذشته که از عمر امارت اسلامی سپری می‌شود، به مراتب به وخامت گرائیده حتی تا آن اندازۀ که حقوق اولیه بورژوائی که عبارت از تحصیل و حق کار در بیرون از خانه می‌باشد، از ایشان سلب گردیده است. ستم بر زن با سیستم طبقاتی در هر عصر تاریخی گره خورده و در خدمت نظام طبقاتی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر با زیربنای استثماری در هر عصر مرتبط است . زن ستیزی و سلطه جوئی مرد بر زن به اشکال گوناگون از تمام روزنه‌های جامعه بیرون می‌زند و منظمRead More

دموکراسی نوین