امارت اسلامی طالبان و قساوت زایدالوصف اجرائی شان در برابر زنان و دختران

دریافت فایل PDF – WORD آزادی زنان معیار آزادی جامعه است. تحقیر زنان یکی از ویژگی هایادامۀ مطلب