علم و هنر

علم و هنر - آلبوم هنری اول

دمو کراسی نوین

نشریۀ کمیتۀ مبارزه برای ایجاد هم‌آهنگی و اتحاد  میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان

آلبوم هنری جنبش انقلابی جوانان افغانستان

آلبوم اول هنری جنبش انقلابی جوانان افغانستان