طـرح پـیـش‌نـهـادی برای ایجاد هم‌آهنگی و اتحاد میان منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان

مـقـدمـه: طرح پیش‌نهادی ذیل از طرف “کمیتۀ مبارزه برای ایجاد هم‌آهنگی و اتحاد میاادامۀ مطلب