13 میزان یگانه روز وصل تاریخی تمامی منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان را هر چه با شکوه‌تر تجلیل نمائیم

13 میزان یگانه روز وصل تاریخی تمامی منسوبین جریان دموکراتیک نوین افغانستان را هر چه با شکوه‌تر تجلیل نمائیم

امروز 13 میزان سال 1399 خورشیدی مصادف است با پنجاه و پنجمین سال‌گرد اساس‌گزاری جریانادامۀ مطلب