مصبب اصلی این همه مصائب و بدبختی در افغانستان اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی است

مصبب اصلی این همه مصائب و بدبختی در افغانستان اشغال‌گران امپریالیست و رژیم پوشالی است

تقریباً بیست سال از اشغال افغانستان توسط اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیادامۀ مطلب