لیست جانباختگان مائوئیست و شعله‌یی

Home Page Gallery تازه ها تصاویر سلایدر

لیست جانباختگان مائوئیست و شعله‌یی
این لیست از میان لیست منتشر شدۀ تقریباً ۴۵۰۰ نفری، بیرون کشیده شده و بخش بسیار کوچکی از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین را در زمان حاکمیت رویزیونیست های مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی و زمان اشغال کشور توسط قوت های مهاجم سوسیال امپریالیستی نشان می دهد.

شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعله.
جلال الدین ولد غلام محی الدین، مامور، مسکونه کابل، شعله.
عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر، مسکونه کابل شعله.
عسکر حسین ولد نور محمد حسین، مسکونه ده خدایداد، شعله.
سردار محمد ولد صالح محمد، کارمند مرکز، کابل، شعله.
نور محمد ولد آقا محمد، کارگر، مسکونه کارته نو، شعله.
عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکتر، مسکونه واصل آباد، شعله.
اسلام الدین ولد محمد افضل، بیکار، مسکونه سالنگ، شعله.
اسماعیل ولد محمد عثمان، کارگر، مسکونه ده خدایداد، شعله.
خلیل الله ولد محمد یوسف، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
غلام جیلانی ولد محمد انور، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
سید زمان الدین ولد سید امان الدین، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
محمد انور ولد محمد عمر، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
سلیمان ولد گل آقا، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
گل محمد ولد یار محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
عبدالرحیم ولد فقیر محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
محمد حسن ولد دولت محمد، مامور گمرک، مسکونه واصل آباد، شعله.
غلام محی الدین ولد جمال الدین، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه واصل آباد، شعله
حفیظ الله ولد عبدالله، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.
نجیب الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد شعله.
محمد نعیم ولد بازگل، مامور، مسکونه واصل اباد شعله.
محمد علی ولد خوشحال، مسکونه واصل آباد، شعله.
شفیع الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد، شعله.
ببرک، مامور شرکت برق کابل، مسکونه واصل آباد، شعله.
محمد نعیم، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
سید عبدالمناف، مامور ریاست ارزاق، مسکونه واصل آباد، شعله.
غلام حیدر، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل اباد، شعله.
بسم الله، محصل صنف سوم پوهنزی حقوق، مسکونه واصل آباد، شعله.
سید داوود، معلم مکتب علاوالدین، مسکونه واصل آباد، شعله.
حمیدالله، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
عبدالاحد ولد ولی محمد، مسکونه واصل آباد، شعله.
علی خان ولد محمد سردار، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله.
شاه آغا ولد شیرآغا، مسکونه ناحیه ۵ کوته سنگی، مامور مرغداری پغمان، شعلهای
شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعله.
زمری ولد محمد علی، مسکونه میربچه کوت، مایوییست.
حبیب الله ولد حاجی عبدالله، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه چهاردهی، مایوییست.
عبد الاحد ولد جلاد خان، معلم، مسکونه لوگر، مایوییست.
سید احمد ولد فقیر محمد، آمر مالی قطعه ۲۳۴، ساکن خیرخانه، مایوییست.
عبدالهادی ولد عبداللطیف، داکتر، مسکونه قندهار، مایوییست.
فضل محمد ولد یار محمد، دکاندار، مسکونه کندهار، مایوییست.
محمدحکیم ولدآقا محمد، معلم، مسکونه چهارآسیاب، مایوییست.
محمدخلیل ولد محمدناصر، معلم، چهاردهی ، مایوییست.
آقا خان ولد عبدالحبیب، ساکن سمنت خانه، مایوییست
نیازالله ولد عبدالله ،مسکونه جبل السراج، مامور احصاییه مرکزی، مایوییست.
عبدالودود ولد عبدالکریم، دواساز، مسکونه جوزجان، مایوییست، ضد انقلاب.
غلام سرور ولد غلام دستگیر، مسکونه شبرغان، دکتور، مایوییست.
محمد قاسم ولد میر حیدر، مسکونه پکتیا، سابق رییس تجارتی بانک، مایوییست.
محمد یونس ولد محمد ایوب، مسکونه لغمان، معلم، مایوییست.
حشمت الله ولد تاج محمد، مسکونه لغمان، ضابط متقاعد، مایویست.
امان الله ولد بازگل، دوهم برید من، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
شیر احمد ولد محمد علی، جگرن، مسکونه کابل، مایوییست، ضد انقلاب.
عین الدین ولد محراب الدین، مامور متقاعد زارعت، مسکونه رحمانه مینه، ماوییست، ضد انقلاب.
نیک محمد ولد نیاز محمد، مامور بیهقی، مسکونه کارته سه، مایوییست، ضد انقلاب.
عبدالخاق ولد حبیب الله، مسکونه ارزگان، مامور ریاست مبارزه با بی سوادی، مایوییست.
اسدالله ولد محمد آصف، مسکونه وردک، مامور نساجی کندهار، مایوییست ضدانقلاب.
شیرزمان ولد نیازگل، مسکونه لوگر، مسوول محکمه تجارتی، مایوییست.
غلام فاروق ولد غلام نبی، داکتر شفاخانه جمهوریت، مسکونه بلخ، مایوییست.
داکترمیراحمد ولد محمد اکبر، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
خواجه گل ولد خواجه دوست محمد، کابل، محصل، مایوییست.
گل محمد ولد آقا محمد، مسکونه میدان، محصل صنف سوم پلی تخنیک، مایوییست.
یقین علی ولد حیدرعلی، مسکونه وزیرآباد، سابق دواساز فعلا بیکار، مایوییست.
محمدشفیع ولد یقیینعلی، مسکونه وزیرآباد، شاگرد مستری، مایوییست.
محمد قاسم ولد محمد، محصل اقتصاد، مایوییست.
عبدالوکیل، استاد پوهنزی اقتصاد، مایوییست.
عبدالغنی ولد محمد افضل، محصل صنف اول طب، مایوییست.
حضرت گل ولد نیاز گل محصل صنف پنجم طب،مایوییست.
عبدالطیف ولد نورمحمد، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
میرحسین شاه ولد سید منورشاه، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
علی احمد ولد فضلاحمد، مسکونه چرمگیری، داکتر، مایوییست.
محمدنعیم ولد محمدسرور، سابق قوماندان فعلا متقاعد، مایوییست.
محمدملا ولد عبدالخالق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.
سلطان محمد ولد نظرمحمد، مسکونه چیگل، مامور، مایوییست.
عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه چاریکار، معلم، مایوییست.
بقیت الله، مسکونه قلعه بلند، معلم، مایوییست.
جمشید ولد سیدان؟، مسکونه سپاهگرد، معلم، مایوییست.
نورمحمد ولد امیرمحمد، مسکونه سپاهگرد غوربند، معلم، مایوییست.
عبدالرحیم ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.
حسین ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست.
حاجی صالح ولد غلاممحمد، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.
سید داوود ولد حاجی صالح، مسکونه لغمان، زمیندار، مایوییست.
عبدالجمیل ولد محمدرفیق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.
غلام یحیی ولد غلام بهاالدین، مسکونه پشییان، متعلم، مایوییست ضد انقلاب.
آقاگل ولد غلامحضرت، مسکونه پشییان، معلم، مایوییست ضد انقلاب.
دلآقا ولد ملاغلامعلی، مسکونه چیگل، متعلم، مایوییست ضد انقلاب.
عبدالرشید ولد محمدنور، مسکونه نجراب، محصل زراعت، مایوییست ضد انقلاب.
محمداصغر ولد احمدجان، مسکونه پنجشیر، دریور، مایوییست ضد انقلاب.
شیراحمد ولد سلطانمحمد، مسکونه سیدخیل، معلم، مایوییست.
یوسف ولد خیرالله، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.
محمدعلم ولد محمدکبیر، مسکونه گلبهار، متعلم، مایوییست.
علیم جان ولد عبدالاحمد، مسکونه سیدخیل، متعلم، مایوییست.
غلام صفدر ولد غلام محمد، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.
غلام ایشان ولد افغان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، مایوییست.
انارگل ولد سیدامیر، مسکونه غوربند، طالب، مایوییست.
محمود ولد محمدبرات، مسکونه بدخشان، مایوییست.
طلاگل ولد عبدالحسن، مسکونه سروبی، مایوییست.
شیراحمد ولد محمدسرور، مسکونه مرکز غزنی، محصل دوم طب، مایوییست.
محمد عثمان ولد محمد امان، انجنیر جیولوجی، مسکونه کارته پروان، مایوییست.
تیمور شاه ولد محمد ایوب، مسکونه فراه، مایوییست.
داکتر پاینده محمد ولد شیر محمد، مسکونه کابل، داکتر داخله، مایوییست.
بشیر احمد ولد امیر محمد، مسکونه تیمنی، استاد پوهنزی طب، مایوییست.
غلام حسن ولد غلام حسین، مسکونه کارته پروان، استاد پولی تخنیک، مایوییست.
عبدالله ولد شیر علی، مسکونه خیرخانه، مامور، مایوییست.
محمد وکیل ولد محمد صدیق، مسکونه جاده میوند، مامور هوا شناسی، مایوییست.
عبدالعلی ولد عبدالله، مسکونه سرای غزنی، مامور هواشناسی، مایوییست.
میر محمد حسن ولد میر محمد اسلم، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
عبدالصبور ولد عبدالشکور، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
فرید ولد محمد عمر، بیکار، شهر نو، مایوییست.
عبدالروف ولد برکت، محصل پولی تخنیک، مایوییست.
عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه خیرخانه، عضو تالیف و ترجمه، مایوییست.
محمد ظاهر ولد محمد انور، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت معادن و صنایع، مایویست
عبدالله ولد عبدالغنی، کارمند میدان هوایی، مسکونه باغ بالا، مایویست
جمال الدین ولد قطب الدین، کارمند رادیو کابل، مسکونه کارته پروان، مایویست
علی شاه ولد محمد یعقوب، کارمند اداره مترولوژی، مسکونه چنداول، مایویست
آقا محمد ولد محمد عثمان، پیاده شفاخانه ابن سینا، مسکونه افشار، مایوییست.
عبدالحبیب ولد عبدالحکیم، کارگر فابریکه سمون، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
میر سمیع الدین ولد میر سلام الدین، مسکونه گل دره، نرسینگ، مایوییست.
بیلار سینگ ولد رام سینگ، لغمان، صنف دوازده تخنیکم، مایوییست.
عبدالجعفر ولد محمد نبی، مسکونه واصل آباد، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
عبدالحی ولد محمد نبی، مسکونه چاردهی، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
امان الدین ولد عبدالمحمد، مسکونه کابل، انجنیری سروی جیولوژی، مایوییست.
عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی جیولوژی، مایوییست.
عبدالغفار ولد محمد حسین، مسکونه قندهار، انجنیر جیولوژی، مایوییست.
غلام حسین ولد محمد قاسم، مسکونه جمال مینه، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
نثار احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
امان الله ولد نورالله، مسکونه کارته سه، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
نصیر احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
لعل محمد ولد عبدالرحمان، مسکونه مشرقی، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
نجیب الله ولد محمد نعیم، مسکونه کارته پروان، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
عبدالسلام ولد محمد سرور، مسکونه هرات، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
جگندر سینگ ولد رام سینگ، مسکونه غور بازار، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
شفیع الله ولد نعمت الله، مسکونه قره باغ، صنف دوم پلیتخنیک، مایوییست.
فیض احمد ولد نثار احمد، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست.
عبدالبصیر ولد محمد کبیر، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، مایوییست.
محمد هاشم ولد محمد کریم، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مایوییست.
عبدالرحمان ولد عودل محصل پل تخنیک، مسکونه بلخ، مایوییست.
محمد نعیم ولد محمد علم، محصل پل تخنیک، مسکونه پروان مایوییست.
بایقرا ولد محمد طاهر، محصل پل تخنیک، مسکونه بدخشان، مایوییست.
حاجت الله ولد امین الله، محصل پل تخنیک، مسکونه لغمان، مایوییست.
عین الدین ولد ملا جان، معلم، مسکونه قلعه آخند، مایوییست.
عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، مایوییست.
محمد علم ولد قربان علی، محصل پل تخنیک، مسکونه غزنی، مایوییست.
محمد ضیا ولد غلام رسول، مامور وزارت تجارت، مسکونه قلعه فتح الله، مایوییست.
عبدالصبور ولد عبدالقادر، کارمند وزارت تجارت، مسکونه کارته سه، مایوییست.
پرویز ولد غلام علی، معلم، مسکونه افشار، مایوییست.
حیدر علی ولد امیر محمد، بیکار، مسکونه بهسود، مایوییست.
سلام الدین ولد محمد نبی، نماینده شرکت امنیتی، مسکونه چارآسیاب، مایوییست.
خادم حسین ولد دولت حسین، بخاری فروش، مسکونه وردک، مایوییست.
محمد یونس ولد محمد مهدی، کارمند متقاعد، مسکونه کابل مایوییست.
نجیب الله ولد عبدالله، متعلم ابوحنیفه، مسکونه شاه شهید، مایوییست.
محمد قسیم ولد محمد امین، متعلم دیپارتمنت عربی، مسکونه رباط پروان، مایوییست.
عبدالوهاب ولد عبدالله، مامور دیپارتمنت جیولوژی، مسکونه غزنی، مایوییست.
فضل محمد ولد سردار، کارگر (خوست)، مسکونه وردک، مایوییست.
سید عمر ولد سید غلام فاروق، انجنیر وزارت معادن، مسکونه کلکان، مایوییست.
بمان علی ولد بنیاد علی، محصل، مسکونه کابل، مایوییست.
محمد جعفر ولد غلام علی، معلم، مسکونه چاردهی، مایوییست.
سخی داد ولد سرور، محصل انجنیری، مسکونه قره باغ، مایوییست.
احمد وحید ولد صالح محمد، مسکونه چنداول، انجنیر، مایوییست.
سید محمد ولد سید محمد حیدر، مسکونه جاغوری، فارغ شده، مایوییست.
شیر احمد ولد احمد علی، مسکونه غزنی، معلم، مایوییست.
محمد داوود ولد محمد حسن، مسکونه جاغوری، مایوییست.
خادم حسین اکبری ولد حسن علی، مسکونه جاغوری، مایوییست.
خادم حسین ولد غلام حسین، مسکونه جاغوری مایوییست.
عبدالرحیم ولد غلام علی، مسکونه جاغوری، مستری، مایوییست.
اسدالله ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، عضو سارنوالی، مایوییست.
محمد امان ولد جان علی، مسکونه جلال آباد، محصل وترنری، مایوییست.
سلمان علی ولد طلا، مسکونه افشار، کارگر هوتل انترکانتیننتل، مایوییست.
غلام علی ولد سلطان علی، مسکونه جاغوری، محصل وترنری، مایوییست.
غریب حسین ولد محمد صادق، مسکونه جاغوری، محصل دارالمعلمین، مایوییست.
محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مسکونه جاغوری، مامور، مایوییست.
داود شاه ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، خیاط مایوییست.
عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، بیکار، مایوییست.
زوارشاه ولد یعقوب علی، خیاط، باشنده جاغوری، مایوییست.
عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، مایوییست.
محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مامور سیلو، مسکونه جاغوری مایوییست.
محمد خان ولد محمد رضا، ملا، مسکونه سرای خواجه، مایوییست.
محمد حفیظ ولد عبدالرحیم، مامور وزارت زراعت، مایوییست.
نیازمحمد ولد لعل محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
علی اصغر ولد علی بخش، مسکونه جمال مینه، انجنیر وزارت فواید عامه، مایوییست
خلیل الله ولد عبدالله، مسکونه شیرپور، انجنیر وزارت فواید عامه، مایوییست
نصرالله ولد شیرالله، مسکونه تایمنی، مامور، مایوییست
اسدالله ولد صاحب خان، مسکونه تایمنی، مامور ریاست میخانیک، مایوییست
اسدالله ولد میرآجان، مسکونه سرخ رود، مدیر فنی اصلاحات ارضی، مایوییست
محمداسحاق ولد محمد رحیم، مدیر کنترول تحفضات پطرول مزارشریف، مایوییست محمدهاشیم ولد عبدالعزیز، مسکونه پنجشیر، مامور فواید عامه، مایوییست
عبدالجلیل ولد عبدالخلیل، مسکونه پنجشیر، مامور، مایوییست
محمداکرم ولد دولت خان، مسکونه پنجشیر، محصل، مایوییست
داود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه قره باغ، بیکار، مایوییست
فقیرکلکانی ولد فدامحمد، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
محمدعزیز ولد حفیظالله مسکونه پغمان، معلم، مایوییست
عبدالکبیر ولد محمدآصف، مسکونه واصل آباد، معلم، مایوییست
غلام صفدر ولد غلام حیدر، مسکونه پنجشیر، کارمند، مایوییست
عبدالقدوس ولد عبدالسلام، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
مهردل ولد عبدالقدوس، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، مایوییست
خواجه ولد غلام حیدر، مسکونه شوربازار، کارمند، مایوییست ضد انقلاب
عبدالله ولد غلام حیدر، کارمند، مایوییست
محمدظفر ولد غلام حیدر، مدیر قطعه ۲۱ غند محافظ، مایوییست
محمد کبیر ولد محمد یوسف، مسکونه بهسود، معلم، مایوییست
نظرمحمد ولد عطا محمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست
احمدضیا ولد عطامحمد، مسکونه چهلستون، محصل، مایوییست
عطامحمد ولد خوشدل، مسکونه چهل ستون، مامور متقاعد، مایوییست
محمدطاهر ولد محمد ابراهیم، محصل دانشکده علوم، مایوییست
جاندل ولد رحم دل، مسکونه سرای خواجه، مایوییست
محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه لغمان، مامور وزارت عدلیه، مایوییست
عبدالمجید ولد جمعهخان، مسکونه سرایخواجه، بیکار، مایوییست
محمد بشیر ولد محمد قاسم، مسکونه لوگر، معلم، مایوییست
ناظرحسین ولد سید محمدحسن، مسکونه جمال مینه، مامور دستگاه خانه سازی، مایوییست
شریک الله ولد دین محمد، مسکونه خیرخانه، مامور دستگاه خانهسازی، مایوییست
محمدکاظم ولد محمد طالب، مسکونه بدخشان، زمیندار، مایوییست
شیرخان ولد محمد مراد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
عبدالصمد ولد عبدالله، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
عبدالستار ولد غلام رسول، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
عبدالسلام ولد عبدالغیاث، مسکونه خوست، مامور، مایوییست
اعظم ولد محمد امیر، مسکونه خواهان، متعلم، مایوییست
محمدظاهر ولد قربان، مسکونه بدخشان، متعلم، مایوییست
محمد داوود ولد عبدالروف، مسکونه لغمان، انجنیر وزارت معادن، مایوییست
برهان الله ولد حفیظ الله، مسکونه کلوله پشته، متعلم، مایوییست
شیرپادشاه ولد خان، مسکونه لوگر، پولیس، مایوییست
محمدهاشم ولد عبدالقدوس، مسکونه سمنگان، مایوییست
محمدعثمان ولد موسی، مسکونه ایبک، مایوییست
عبدالفتاح ولد فضل الدین، مسکونه ایبک، عضو نظارت خانه سمنگان، مایوییست
عبدالعزیز ولد عبدالعظیم، مسکونه ایبک، معاون اداری تعلیم و تربیه، مایوییست
انجنیر غلام سخی ولد عبدالجبار، مسکونه قلعه چه، بیکار، مایوییست
شیرپادشاه ولد لاک خان، مسکونه لوگر، سارندوی شهر قدیم، مایوییست ضد انقلاب
عبدالفتاح ولد محمد اسحق، مسکونه پروان، مامور نساجی بگرامی، مایوییست
عبدالحفیظ ولد عبدالواحید، مسکونه پروان، مامور، مایوییست
سیدامان الله ولد سید نعیم، مسکونه چاریکار، مساعد سارنوالی، مایوییست
ظهیرالدین ولد غلام مصفطی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست ضدانقلاب
محمد موسی ولد یعقوب علی، مسکونه غزنی، مایوییست ضد انقلاب
غلام محمد ولد غلام مصطفی، مسکونه پنجشیر، متعلم، مایوییست
داوود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه خیرخانه، معلم، مایوییست
عبدالحی ولد محمد عالم، مسکونه پروان، مایوییست
محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه پغمان، مایوییست
محمدسرور ولد محمد ایوب، کارمند آریانا، مایوییست
نجیب الرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه کابل، متعلم صنف دوازده، مایوییست
میرآجان ولد عبدالله، مسکونه پروان، زمیندار، مایوییست
زرجان ولد خواضک، مسکونه لوگر، مایوییست
دین محمد ولد پیرمحمد، مامور ترانسپورت کابل، مایوییست
حیات الله ولد حکیم الله، مسکونه کلکان، دکاندار، مایوییست
حبیب الله ولد عبدالله، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست
محمدکاظم ولد محمدهاشم، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست
محمدعلم ولد محمد اسحق، مسکونه افشار، مامور تلویزیون، مایوییست
عبدالجبار ولد مقصود، مسکونه میربچه کوت، مامور وزارت عدلیه، مایوییست
اقبال شاه ولد اکبرشاه، مسکونه میربچه کوت، متعلم،مایوییست
محمد انور ولد محمدعمر، مسکونه بی بی مهرو، مدیر تعلیمات عالی،
ولی محمد ولد صالح محمد، مسکونه کارته پروان، دستفروش، مایوییست
عزیزالله ولد حفیظ الله، مسکونه پغمان، مایوییست
اول خان ولد عجب گل، متعلم صنف یازده، مایوییست
عبدالجبار ولد عجب گل، فارغ دوازدهم، مایوییست
شاولی ولد عنایت الله، مسکونه کابل، مایوییست
عجب گل ولد حلیم خان، مسکونه کابل، مایوییست
سید احمد ولد سید شریف، مامور تفتیش شهرداری مزار، مایوییست
آغامحمد ولد حاجی نازکبیر، مسکونه قلعه فتحالله، مایوییست
عبدالقدوس ولد محمد سرور، مسکونه هرات، مامور جیولوجی، مایوییست
عبدالجبار ولد محمد اشرف، مسکونه نورستان، مایوییست
لعل محمد ولد ناصرخان، مسکونه کاپیسا، محصل دارالمعلمین پروان، مائوئیست
خلیل الرحمان ولد غلام محمد، معلم تخنیک، مسکونه سمنگان، مایویست
غلام علی ولد خلیل الرحمان، مامور تعمیرات وزارت فواید عامه، مسکونه شاه شهید، مایویست
محمدرحیم ولد بیک مراد، مامور وزارت معادن، مسکونه سیلو، مایویست
محمد جان ولد سلطان محمد، داکتر شفاخانه دوصد بستر، مسکونه کارته پروان، مایویست
عبدالشکور ولد عبدالسلام، فروشنده لاجورد ریاست استخراج، مایویست
محمدکریم ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
عبدالکریم ولد خادم بیک، معلم، مسکونه غور، مایویست
لیاقت علی ولد نجف علی، معلم، مسکونه لوگر، مایویست
خادم علی ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
محمد جعفر ولد محمدسرور، مسکونه پل سوخته، مامور ریاست کوپراتیف، مایویست
فضل احمد ولد حاجی رمضان، انجنیر جیولوژی، مسکونه کارته پروان، مایویست
محمدیوسف ولد حاجی رمضان، محصل پل تخنیک، مسکونه فراه، مایویست
محمدنادر ولد غلام سرور، معلم سفیدسنگ، مسکونه فراه، مایویست
غلام یحیی ولد غلام سخی، معلم شاه شهید، مسکونه رحمان مینه، مایویست
محمد زبیر ولد محمد عیسی، کارمند تعلیمات عالی، مسکونه کوهستان،
زلمی ولد محمد جواد، کارمند کارتیوگرافی، مسکونه دارالامان، مایویست
محمدسلیمان ولد محمدیاسین، کارمند بانک ملی، مسکونه شهرنو، مایویست
عبدالاحمد ولد خانگل، کارمند وزارت آب و برق، مسکونه ننگرهار، مایویست
غلام فاروق ولد غلام حیدر، تخنیکر رادیو، مسکونه جدیدآباد، مایویست
سیدپادشاه ولد سید باقرشاه، کارمند بانک ملی، مسکونه مکروریان، مایویست
محمدآصف ولد عبدالطیف، مسکونه ننگرهار، محصل پلیتخنیک، مائوئیست
عبدالرب ولد حیدرعلی، مسکونه جاغوری، محصل فارمسی، مائوئیست.
عبدالرحمان ولد محمدحلیم، معلم، مسکونه نیمروز، مائوئیست
عبدالرشید ولد محمدرستم، مسکونه پنجشیر، معلم مائوئیست، توطئه ۱۲ اسد
نورعلی ولد حضرتقول، مسکونه تخار، معلم، فعلا بیکار، مائوئیست
میرعتیق الله ولد میرآقا، محصل پولیتخنیک، مائوئیست
محمد داوود ولد محمدآصف، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه انصاری، مائوئیست
محمدحسن ولد محمدعزیز، مسکونه بدخشان، محصل در پلیتخنیک، مائوئیست
داکتر محمدطاهر، ولد سیدعلم، مائوئیست
سیدعلم ولد حمیدالله، کارمند وزارت فواید عامه، مسکونه پروان، مائوئیست
صادق علی یاری، ولد عبدالله، مسکونۀ جاغوری غزنی، داکتر
محمد اکرم یاری، ولد عبدالله، مسکونۀ جاغوری، معلم
محمد علی ولد غلام رضا، مسکونۀ جاغوری، معلم
علی دریاب، ولید محسن علی، مسکونۀ جاغوری، معلم
عبدالله، ولد محمد حسین مسکونۀ قره باغ غزنی، محصل صنف دوم فاکولتۀ انجینیری، مائوئیست، به ناحق بنام اخوانی کشته شده.
این احتمال وجود دارد که تعداد دیگری از شعله یی ها و مائوئیست ها نیز بنام های دیگری کشته شده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *