امارت اسلامی طالبان و قساوت زایدالوصف اجرائی شان در برابر زنان و دختران

دریافت فایل PDF – WORD آزادی زنان معیار آزادی جامعه است. تحقیر زنان یکی از ویژگی هایادامۀ مطلب

#stopHazaraGenocide

شورش برحق است ! از کرنش و سازش اجتناب کنید، علیه امارت اسلامی طالبان به پا خیزید!

دریافت فایل WORD – دریافت فایل PDF   اصطلاح « نسل کشی » ( Genocide ) اولین بار در سال 1943 تادامۀ مطلب

حملات وحشیانه و ضد بشری روزهای عاشورا

حملات وحشیانه و ضد بشری روزهای عاشورا را به شدیدترین وجه تقبیح می‌کنیم

دانلود فایل PDF- دانلود فایل WORD حملات وحشیانه و ضد بشری روزهای عاشورا را به شدیدتادامۀ مطلب