– بمناسبت هفتم قوس ۱۴۰۲-

Home Page Gallery تازه ها تصاویر سلایدر


گرامی باد یاد همه عزیزان و رفقای جانباخته که در زندگی منادیان جامعه نوین بودند و  در مرگ بذر آن !

– بمناسبت هفتم قوس ۱۴۰۲-

چهل و چهار سال از جانباختن رفیق زنده یاد اکرم یاری با ۳۵۰ تن از هم‌رزمانش به دست جلادان مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی و باندهای مزدور خلق و پرچم در ۷ قوس ۱۳۵۸ می‌گذرد.

” کمیته اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی افغانستان “، نظر به نقش پیشگام ایدئولوژیک- سیاسی و تشکیلاتی رفیق اکرم یاری در شکلدهی جریان دموکراتیک نوین کشور و رهبری مبارزات آن در دهۀ چهل خورشیدی، هفتم قوس روز جانباختن رفیق زنده یاد اکرم یاری را بعنوان روز یادبود تمامی جانباختگان جریان دموکراتیک نوین کشور گرامی می‌دارد و متعهد خواهد بود تا در نقاط مختلف کشور روز یادبود آن رفقا را برگزار نماید.   

باید خاطرنشان سازیم که « کمیته اتحاد وانسجام نیروهای انقلابی افغانستان » شماره سوم دموکراسی نوین را بعنوان شماره ویژه هفتم قوس انتشار داده است که در معرفی جریان دموکراتیک نوین افغانستان نقش به سزائی را ایفاء می کند. ما باید گام های پیشروانه مبارزاتی مهم را برای احیای وسیع جریان دموکراتیک نوین افغانستان جرئتمندانه برداریم و تعقیب نماییم.

متاسفانه در شرایط کنونی که امارت اسلامی افغانستان بار دیگر توسط باداران امپریالیستی شان روی کار آمده است، همچنان شاهد بی بضاعتی رو به افزایش توده های ستمدیده و حذف نیم پیکر جامعه از حق تحصیل، کار و حقوق و امتیازات برابر مردان درین دیار هستیم. زنان که نیم پیکر جامعه ما را تشکیل می‌دهند، همچنان تحت بدترین شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تبعیضات جنسیتی و ملیتی و قیودات مردسالارانه نیمه فئودالی حاکم در کشور مستعمره نیمه فئودال هستند و ازین بُعد رنج می برند. امارت اسلامی که بر اساس اصول متحجرانه تئوکراتیک شدید مذهبی بر جامعه حاکم می باشد، فضای رُعب و وحشت را دامن زده است. روحیه زدگی توده های ستمدیده و عدم امیدواری به آینده‌ای روشن، مردمان کشور را در منجلابی از  بی سرنوشتی غوطه ور ساخته است.

فشار مضاعف اجتماعی که بالای مهاجران افغانستانی مقیم ایران و پاکستان به وجود آمده و باعث شده است با تمامی بی برنامه گی های امارت اسلامی افغانستان دوباره به کشور عودت نمایند و در بی سرنوشتی کامل قرار گیرند از یک سو، و آوارگان بی جاشده زلزله اخیر ولایت هرات که همچنان در پی توزیع کمک در انتظار رحم و شفقت امارت اسلامی افغانستان هستند، از سوی دیگر، باعث افزایش فشارهای سیاسی اجتماعی اقتصادی بالای امارت اسلامی افغانستان می‌شود.

به یقین کامل می‌توان گفت، فشار مضاعف اجتماعی روز افزون به بسیج هرچه بیشتر توده های ستمدیده این دیار می انجامد و اگر ما بعنوان پیش قراولان جریان دموکراتیک نوین افغانستان نتوانیم رهبری مبارزات آزادی‌خواهانه توده ها را به دست گرفته و رهبری کنیم، سطح مبارزات انقلابی نه تنها سرکوب می‌گردد و فروکش خواهد کرد بلکه منجر بدان خواهد شد که توده های ستمدیده این دیار در چنگال خونین اشغالگران مرتجع داعشی و هم قماشان دیگرشان و نهضت ها و جریان های پان اسلامیستی دیگر بیافتند.

رفقا و دوستان عزیز!

بیایید تا درین روز یادبود با تهور هرچه بیشتر، از جانباختگان جریان دموکراتیک نوین کشور و در پیشاپیش آن ها رفیق زنده یاد اکرم یاری، یاد آن قهرمان را زنده سازیم و با درس آموزی از فداکاری های جانبازانۀ آنها، در مسیر مبارزه و مقاومت علیه امارت اسلامی افغانستان و حامیان امپریالیستی شان و همچنان اشغالگران مرتجع داعشی به عنوان دشمنان عمدۀ کشور و مردمان کشور و تلاش برای برپایی مقاومت همه جانبۀ ملی مردمی و انقلابی علیه آن ها و در کل در راه مبارزه بخاطر پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین در کشور، اصولی، منظم و ایثارگرانه به پیش رویم.   

 کمیتۀ اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی افغانستان

۷ قوس ۱۴۰۲ ( ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳ م.)

www.afghanistanrmy.org || CUCARF@afghanistanrmy.org || strugglecommittee4@gmail.com ||  youtube.com/@CUCARF 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *